Godkendelse af nyt vejnavne for et område i Pandrup – “Midt I By”

"Midt I By" Pandrup - Foto fra sagsfremstillingen

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 10. januar 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af nyt vejnavne for et område i Pandrup – “Midt I By”.

Beslutningstema
Godkendelse af nyt vejnavn for et område i Pandrup bymidte – Midt I By.

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse
Der er konstateret uhænsigtmæssigheder i adresseringen i området i Pandrup Bymidte. Der er ejendomme på en strækning mellem Bisgaardsvej eller Rigarvej, hvor adgang sker via de nævnte veje, men adresser er knyttet til Bredgade, hvilket ikke giver en logisk mening. Dette kan være misvisende for beredskabet, og derfor kræver det en ændring. Jammerbugt Kommune er adressemyndighed, og jf. adresseloven fastsætter adresser og vejnavne for alle offentlige veje.

Det er vurderet, at det vil være mest hendigtsmæssigt at tildele et nyt vejnavn for denne strækning, samt ny nummerering af huse ved denne vej.

Problematikken var drøftet tidligere i forvaltningen. Der er kommet et forslag til nyt vejnavn fra lokale borgere.

Det foreslås, at strækningen får vejnavnet “Midt I By”. Vejstrækningen kan ses i vedhæftede bilag.

Forslag om nyt vejnavn er sendt ud i høring hos naboer og parter i sagen (jf. forvaltningsloven § 19). Partshøringsbrevet, der illustrerer den nuværende situation og den påtænkte ændring vedhæftes i bilag. Høringsfristen udløber den 24. december 2021.

Retsgrundlag
Adresseloven § 2 og § 3, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser.

Budgetmæssige konsekvenser
ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Da naboer og parter i sagen, efter forvaltningslovens § 19, skal gøres bekendt med sagen og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse, har Plan- og Miljøafdelingen sendt forslag om nyt vejnavn ud i høring, hos de parter, som det nye vejnavn vurderes at være relevant for.

Høringsfristen udløber den 24. december 2021.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der tildeles vejnavnet “Midt I By”.