Godkendelse af Midtbyplan Fjerritslev

Foto: Jammerbugtposten.dk

Godkendelse af Midtbyplan Fjerritslev

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 6. juni 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af Midtbyplan Fjerritslev

-- annonce ---

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Godkendelse af Midtbyplan Fjerritslev – Strategiplan for Fjerritslev Bymidte.

Sagsbeskrivelse

Masterplan for Fjerritslev er vedtaget i 2015 som et led i rækken af udarbejdelse af masterplaner for de 4 hovedbyer i kommunen. Et af resultaterne i realiseringen af masterplanen er den nyligt afsluttede områdefornyelse i byen. Udover områdefornyelsen er der sket meget i Fjerritslev, bl.a. er der opført en Netto på hjørnet af Aggersundvej og Jernbanegade. Der er indkommet en ansøgning om yderligere en detailhandelsbutik vest for Netto-butikken, som har været med til at igangsætte processen med udarbejdelse af en midtbyplan for en del af Fjerritslev Bymidte.

Midtbyplanen er udarbejdet som en strategiplan for den fremtidige udvikling/planlægning inden for området. Der har været udarbejdet kommissorium og været nedsat styregruppe forud for igangsættelse af arbejdet med midtbyplanen. Processen med udarbejdelse af midtbyplanen har været styret af eksterne konsulenter.

I processen med udarbejdelsen af midtbyplanen har der været en involvering af nøgleaktører i byen, og der har været borgermøde (samtalebod) og mindre møder med involverede parter.

Resultatet er, at der nu ligger en strategiplan for Fjerritslev Midtby – en plan som indeholder overordnet gennemgang af områdets styrker og udfordringer, visioner for området, hovedgreb og disponeringsprincipper for den videre udvikling af området. Strategikortet, hovedgreb og disponeringsprincipperne kan anvendes direkte i en ny lokalplan for området, når denne skal udarbejdes.

Ny bymidteplan i Fjerritslev Foto: Jammerbugt Kommune

Vision for området

Visionen for midtbyen er, at Fjerritslev fortsat skal være en stærk handelsby med en oplevelsesrig bymidte. Med visionen i fokus skal bygaderne og købstadsmiljøet styrkes, ligesom der skal fokuseres på at videreføre “byens akse”, der skaber forbindelse og sammenhæng til den resterende del af byen. Der skal med visionen ligeledes fokuseres på, at der findes både kommercielle og rekreative tilbud i bymidten.

Den konkrete vision for området ved Droobs Plads og Søgade er, at området skal ændres fra i dag at være store, åbne parkeringsarealer til i fremtiden at være værdige gaderum/byrum med parkeringspladser i gårdene.

Med visionen for midtbyen er det klarlagt, at dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal placeres centralt i bymidten. Det fremgår af strategikortet i midtbyplanen, at der centralt i byen er muligheder for at nye butikker af varierende størrelse.

Med fastlæggelse af visionen for bymidten udelukkes det, at der placeres nye dagligvarebutikker på arealet ved Jernbanegade (vest fro Netto).

Styrker og udfordringer

En af byens styrker er, at handelsgaderne i byen har et intimt og hyggeligt bymiljø. De eksisterende handelsgader Vestergade, Østergade, Søndergade fungerer rigtig godt i dag, bl.a. i forhold til den måde, butikkerne er placeret helt ud til gaden på, og i forhold til den måde, som kantstensparkeringen er udformet på. Det er nemt at parkere og komme til at handle i byens butikker.

Nogle af de udfordringer området ved Droobs Plads og Søgade har er, at området opleves som en bagside, der dertil er meget domineret af parkeringsarealer. I området er der desuden en teknikbygning, der opleves som om, at den står i vejen i byrummet. Området er yderligere præget af tomme boliger, og man færdes på kryds og tværs over parkeringspladser.

Selve byrummet ved Droobs Plads og Søgade har en mindre intim atmosfære, og byrummet er udflydende.

Hovedgreb og disponeringsprincipper for den videre udvikling af området

Midtbyplanen er udarbejdet med et strategikort/en strategiplan for området. Af kortet ses det, at området ønskes indrettet med en kombination af boliger og butikker. Af kortet fremgår det desuden, at der er et fremtidigt mål om, at den eksisterende busstation ombygges, så den kommer til at fungere bedre, herunder at der bliver en bedre trafikafvikling og en bedre trafiksikkerhed.

Udover strategikortet/strategiplanen er der prioriteret nogle hovegreb og nogle disponeringsprincipper for den videre planlægning:

Hovedgreb 1: Fokus på at tydeligere bygningsfacader og tydeligere kantzoner skaber by- og gaderum og giver en oplevelse af by/byrum

Hovedgreb 2: Fokus på at forbedre den grønne forbindelser til Anlæg/parken, evt. i form af flere træer i midtbyen, der skal tydeliggøre nærheden og forbindelsen til Anlæg/parken

Hovedgreb 3: Fokus på at indrette et nyt centralt torv til ophold, og til at give synergi mellem butikker via et fælles torv/fælles indgang til butikkerne

Disponeringsprincip 1: Viser mulige placeringer af nye større butikker i området (areal mellem ca. 1200 m² til 1400 m²)

Disponeringsprincip 2: Vigtigt at der i den videre planlægning indtænkes og opprioriteres et trygt fodgængerflow i området og på tværs af området

Disponeringsprincip 3: Den videre planlægning skal give mulighed for samt sikre, at der etableres kantstensparkering langs gaden og p-zoner i gårdene (som vi kender det fra bymidten i dag)

Aktørinddragelse

I processen har der været en involvering af nøgleaktører i byen, og der har været borgermøde (samtalebod) og mindre møder med involverede parter/naboer.

Der har desuden været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra både handelsstandsforeningen og borgerforeningen. Disse foreninger har bidraget med input fra deres bagland i de respektive foreninger.

Der har været afholdt særskilte møder med NT, Kirkens Korshær, ALDI Ejendomme ApS/KHJ Consult ApS, Kr Byg og Bolig 3 ApS (ejer af nuværende Aldibutik) og de nærmeste naboer.

Ved det offentlige møde/samtaleboden opstillet i området, blev der snakket med mange af de lokale borgere og butiks- og erhvervsdrivende.

Retsgrundlag

Planloven

Budgetmæssige konsekvenser

Droobs Plads og Søgade skal omlægges og ændres i forbindelse med kloakarbejdet i Fjerritslev (etape 8 af kloakarbejdet).

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der har igennem hele processen med udarbejdelse af midtbyplanen været involvering af en kreds af aktører og parter, ligesom der har været afholdt et offentligt møde (en offentlig samtalebod) i området.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Midtbyplan Fjerritslev.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2023, pkt. 34:

Midtbyplanen præsenteres på et offentligt møde, inden den godkendes endeligt.

_______________________________________________________________

GENBEHANDLING, Teknik- og Miljøudvalget, den 6. juni 2023

Beslutningstema

Godkendelse af Midtbyplan Fjerritslev – Strategiplan for Fjerritslev Bymidte.

Sagsbeskrivelse

Midtbyplan Fjerritslev og dens hovegreb og disponeringsprincipper for den videre planlægning har den 25. maj 2023 været præsenteret på et offentligt borgermøde. Der var i forbindelse med borgermødet en byvandring i området ved Søgade og Droobsplads.

Der deltog cirka 60 personer i borgermødet.

LÆS OGSÅ: Principper i ny midtbyplan for Søgade og Droobs Plads blev præsenteret

Indledningsvist blev udkast til Midtbyplanen gennemgået af arkitektfirmaet LYTT. Der var herefter en byvandring i det område, som planen omhandler. På udvaglte spots i området, blev planen og dens hovedgreb og principper uddybet.

Der var her kommentarer fra deltagere omhandelende primært bekymring for, at der nedlægges parkeringspladser. Der var ligeledes en bekymring for, at visionsplanen er med til at ødelægge handelslivet og de i dag velfungerende butikker.

Bekymringerne blev der kommenteret på, og det blev forklaret, at denne visionsplan ikke er en detaljeret plan, som giver ret til at byggei og ændringer. Kortene i plan er eksempler, der viser de greb og principper, der arbejdes med i planen. Disse greb og principper skal bruges ved den videre planlægning. Parkering, vej- og stiforhold, byggeri, indretning, anvendelse tages der først stilling til, den dag der laves en ny lokalplan for området.

På borgermødet kom der desuden gode ideer til, hvordan der ellers kunne ske udvikling og forskønnelse i området. Bl.a. kunne Anlægget forskønnes med flere blomster, legepladsen ved Torvet kunne flyttes til et andet område, så Torvet og scenen kunne få mere plads.

Der blev oplyst, at disse ideer ville blive medtaget i den videre planlægning for området.

Oplæg fra borgermøde er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Planloven

Budgetmæssige konsekvenser

Droobs Plads og Søgade skal omlægges og ændres i forbindelse med kloakarbejdet i Fjerritslev (etape 8 af kloakarbejdet).

Høring/ Borger- og brugerinvolvering

Der har igennem hele processen med udarbejdelse af midtbyplanen været involvering af en kreds af aktører og parter, ligesom der har været afholdt et offentligt møde (en offentlig samtalebod) i området.

Midtbyplan Fjerritslev og dens hovegreb og disponeringsprincipper for den videre planlægning har den 25. maj 2023 været præsenteret på et offentligt borgermøde. Der var i forbindelse med borgermødet en byvandring i området ved Søgade og Droobsplads. Der deltog cirka 60 i borgermødet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Midtbyplan Fjerritslev.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn