Godkendelse af konvertering af erhvervsområde i den sydlige del af Aabybro fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Aabybro Fjernvarme
Foto: Jammerbugtposten.dk

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 7. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af, at en stor del af erhvervsområdet i den sydlige del af Aabybro udlægges til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde.

Sagsbeskrivelse

Niras har den 25. april 2022 på vegne af Aabybro Fjernvarme fremsendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, gældende for et område vist i bilag.

-- annonce ---

Projektforslaget går ud på, at størstedelen af erhvervsområdet i den sydlige del af Aabybro ændrer status fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden.

En del af området har siden Aabybro Kommunes vedtagelse af varmeplanen i 1989 ligget i naturgasområde, mens resten af det omhandlede område senere er udlagt til naturgas i medfør af projektgodkendelser. Jammerbugt Kommune har med forskellige projektgodkendelser siden hen overført dele af naturgasområdet til fjernvarme, og flere ejendomme er allerede lovligt tilsluttet til fjernvarme med en stikledning.

Med stigende energipriser har et skifte til en grønnere og mere fremtidssikker forsyning på fjernvarme vækket interesse hos de erhvervsdrivende, der løbende har henvendt sig til Aabybro Fjernvarme. Med nærværende projektforslag ønsker Aabybro Fjernvarme at imødekomme disse henvendelser, så resten af områdets ejendomme kan få fjernvarme. Det omfatter 49 erhvervsejendomme og 10 boliger. Projektet går ud på at lave et distributionsnet for fjernvarme samt etablere en 2 MW flisekedel på det eksisterende fjernvarmeanlæg ved Ny Aabyvej. Anlægsarbejderne opstartes umiddelbart efter kommunens godkendelse og forventes afsluttet i 2022.

Projektet opfylder varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Vækst- og Udviklingsforvaltningen hæfter sig navnlig ved, at med en forventet starttilslutning på 40 % vil projektet have en positiv selskabsøkonomi fra år 1. Det betyder, at nuværende forbrugere i Aabybro Fjernvarme ikke skal bidrage økonomisk til projektet, hverken på kort eller lang sigt. Tværtimod bidrager en positiv selskabsøkonomi til en marginalt lavere varmepris for nuværende forbrugere. Med en projektgodkendelse overtager Aabybro Fjernvarme forsyningspligten i det omhandlede erhvervsområde.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget. Ansøgning om kommunegaranti fremsendes separat og behandles særskilt i Økonomiudvalget.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Evida, som leverer naturgas til erhvervsområdet og har forsyningspligten til området, har i høringssvar angivet, at man ikke har bemærkninger til projektforslaget. Det har elnetselskabet N1 heller ikke.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at det relevante erhvervsområde i Aabybro konverteres fra naturgasområde til fjernvarmeområde.