Godkendelse af konvertering af Biersted fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Foto: Jammerbugtposten.dk

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 7. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af, at Biersted udlægges til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde, hvorefter Aabybro Fjernvarme kan øge varmekapaciteten og via et nyt forsyningsnet levere fjernvarme til Biersted.

Sagsbeskrivelse

Niras har den 16. maj 2022 på vegne af Aabybro Fjernvarme fremsendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

-- annonce ---

Projektforslaget går ud på, at Biersted ændrer status fra naturgasområde til fjernvarmeområde, hvorved Biersted kan få fjernvarme fra Aabybro Fjernvarme. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden, at udvide varmekapaciteten og at etablere forsyningsnet.

Biersted har siden Aabybro Kommunes vedtagelse af varmeplanen i 1989 ligget i naturgasområde. Et mindre, nyt boligområde fik i 2020 status af fjernvarmeområde, baseret på et satellit pillefyr opstillet af Aabybro Fjernvarme.

Med stigende energipriser har et skifte til en grønnere og mere fremtidssikker forsyning på fjernvarme vækket interesse hos varmeforbrugere i Biersted, der løbende har henvendt sig til Aabybro Fjernvarme. Med nærværende projektforslag ønsker Aabybro Fjernvarme at imødekomme disse henvendelser, så Biersted kan få fjernvarme. Det omfatter ca. 600 boliger og 4 erhverv, der i dag opvarmer med naturgas eller olie. 100 ejendomme har el, varmepumper eller biomasse/pillefyr.

Projektet går ud på ,at der etableres en 4 MW fliskedel i eksisterende bygning på Aabybro Fjernvarme, solvarmeanlægget forøges med 4.000 kvm., der laves en transmissionsledning mellem til Biersted og et distributionsnet, og der etableres en pumpestation med veksler.

Projektet opfylder varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Med en forventet starttilslutning på 60 % vil projektet have en negativ selskabsøkonomi indtil 2027. Det betyder dog ikke, at nuværende forbrugere i Aabybro Fjernvarme skal bidrage økonomisk til projektet, hverken på kort eller lang sigt. Tværtimod bidrager en akkumuleret positiv selskabsøkonomi over en årrække til en marginalt lavere varmepris for nuværende forbrugere. Med en projektgodkendelse overtager Aabybro Fjernvarme forsyningspligten i Biersted.

Projektet realiseres kun, hvis Aabybro Fjernvarme kan få tilskud efter Fjernvarmepuljen, hvilket kræver at der opnås tilsagn fra Energistyrelsen. Derfor er sagsgangen, at først meddeler Jammerbugt Kommune en betinget godkendelse af projektet inkl. forsyningspligt – betinget af, at der opnås støtte efter Fjernvarmepuljen. Når Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud, træder kommunens godkendelse automatisk i kraft uden yderligere sagsbehandling efter varmeforsyningsloven.

Aabybro Fjernvarme forventer, at projektet opstartes november 2022, og at hovedledningsnet og stikledninger til de første forbrugere kan etableres i maj 2023.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget, udover som varmeforbruger i Biersted. Ansøgning om kommunegaranti fremsendes separat og behandles særskilt i Økonomiudvalget.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Elnetselskabet N1 har ingen bemærkninger, ud over, at der skal tages hensyn til nogle elledninger. Evida, som leverer naturgas til erhvervsområdet og har forsyningspligten til området, har høringsfrist til 13. juni 2022. Det forventes ikke, at Evida afgiver høringssvar, der taler imod en godkendelse af projektet. I så fald afklares forholdene inden den efterfølgende politiske behandling.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende projektet på betingelse af, at der opnås tilskud efter Fjernvarmepuljen, og at Evidas høringssvar ikke taler imod en godkendelse.