Godkendelse af justeringer i kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmepleje og på plejecentre

Arkivbillede

Godkendelse af justeringer i kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmepleje og på plejecentre

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. marts 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af justeringer i kvalitetsstandard

-- annonce ---

Beslutningstema

Godkendelse af justeringer i kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmepleje og på plejecentre.

Sagsbeskrivelse

Siden 2017 har der været et tilbud om klippekort til beboere på plejecentre og borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune.

Tilbuddet omhandler en klippekortsmodel, som i praksis betyder, at borger jf. den pt. gældende kvalitetsstandard får 25 minutter af plejepersonalets tid om ugen, som borger kan bruge efter eget valg.

Målet med hjælpen er at sikre, at borgers hverdag kommer til at fungere med størst mulig livskvalitet.

Det er endvidere målet, at borger via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget liv og derved større livskvalitet.

Borger kan for eksempel bruge klippekortet til højtlæsning af post, avis eller lignende, gåture, støtte til socialt arrangement, besøg hos frisørsalon, ledsagelse til læge, pårørende m.m.

Budgettjek primo 2023 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 1. februar 2023

Reduktion af klippekort i hjemmeplejen

I dag har nogle borgere en såkaldt ”klippekortsordning”. Ordningen giver borgerne ekstra tid efter eget valg. Borgerne benytter klippekort til fx aktiviteter. Disse aktiviteter vurderes i høj grad at kunne reduceres uden betydning for andre visiterede ydelser. Der skal dog foretages en individuel vurdering af om klippekortsordningen har været anvendt til indsatser, som fortsat skal være indbefattet af den samlede hjælp som borgeren modtager. Derfor beregnes der kun en besparelse på 95% af omkostningen.

Borgere i eget hjem har 25 minutter pr uge. Det er op til hver enkelt kommune, om man vil tilbyde klippekortsordningen. I forbindelse med budgettjek 2023 reduceres den afsatte tid til det halve og opsparingsperioden øges til 10 måneder.

Forslaget udmøntes ved, at tilbuddet reduceres fra 25 minutter pr. uge til 12,5 minutter pr. uge. Dette vil medføre personalemæssig reduktion, svarende til ca. 1 medarbejder i alt i hjemmeplejen. Medarbejderen tilbydes ansættelse med andre opgaver i hjemmeplejen.

Reduktion af klippekort på plejecentre

I dag har alle borgere på plejecentrene i Jammerbugt Kommune en såkaldt ”klippekortsordning”. Ordningen giver borgerne ekstra tid efter eget valg. Borgerne benytter klippekort til fx aktiviteter, ledsagelse til læge og familie arrangementer, der kræver sundhedsfaglig ledsagelse, gåture, indkøb eller ekstra rengøring.

Borgere på plejecentre har 25 minutter pr uge. Det er op til hver enkelt kommune, om man vil tilbyde klippekortsordningen. I forbindelse med budgettjek 2023 reduceres den afsatte tid til det halve og opsparingsperioden øges til 10 måneder.

Forslaget udmøntes ved, at tilbuddet reduceres fra 25 minutter pr. uge til 12,5 minutter pr. uge. Dette vil medføre personalemæssig reduktion, svarende til 3 medarbejdere i alt på plejecentrene. Disse medarbejdere tilbydes ansættelse med andre opgaver på plejecentrene.

Ændring i kvalitetsstandard

Tilbud om klippekort ændres til, at borger i 2023 kan anvende 50 minutter om måneden til aktiviteter ud over den planlagte støtte til personlig pleje og praktisk hjælp.

Udkast til informationsfolder til borgere bosat på plejecentre, og udkast til informationsfolder til borgere bosat i eget hjem er vedlagt som bilag. Ændringer tilføjes kvalitetsstandarden efter godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Tidsplan

SSU 28.03.23 (anbefaler)

ØKU 19.03.23 (anbefaler)

KMB 27.04.23 (godkender)

Retsgrundlag

Der er tale om en ikke-lovbestemt serviceydelse, i forlængelse af praktisk hjælp (lov om social service § 83).

Hjælpen er således ikke bestemt ud fra et konkret behov, men udelukkende bestemt ud fra det kommunale serviceniveau. Alle borgere der er bosiddende på et plejecenter, beliggende i Jammerbugt Kommune, er automatisk omfattet af ordningen.

Budgetmæssige konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant. Til orientering i Seniorrådet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender justeringerne jf. budgettjek primo 2023.

1 KOMMENTAR

  1. Igen er det de svageste i samfundet der skal spares på. Det er ikke rimeligt, de har medvirket til det samfund vi har i dag. Betalt skatter i deres arbejdsliv. Og nu hvor de er svagelige af den ene eller anden grund ja så skal der spares på deres ydelser. Mange ældre/handicappede har ingen pårørende i nærheden de kan trække på.
    Det er tankevækkende.
    M.v.h. Kirsten

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn