Godkendelse af indtræden af stedfortræder i forbindelse med lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 22. september 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af indtræden af stedfortræder i forbindelse med lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4 træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Jammerbugt Kommunalbestyrelse har med hjemmel i lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, 2. pkt. truffet beslutning om, at stedfortræder, hvor der foreligger forfald, af de ovenfor nævnte grunde, indkaldes uanset den forventede varighed af fraværet, jf. Jammerbugt Kommunes styrelsesvedtægt § 19, stk. 3, 1. pkt.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede. Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse tage stilling til, hvorvidt der foreligger et forfald, der efter § 15, stk. 2 berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt at stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Kiki Bach har oplyst, at hun har forfald resten af september samt oktober måned 2022 med forbehold om forlængelse.

Winnie Aakjær er i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 indkaldt til dette møde. Winnie Aakjær er 1. stedfortræder for den relevante kandidatliste og fortsat bosat i Jammerbugt Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

Indstilling

Staben indstiller

at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Kiki Bach har lovligt forfald minimum frem til den 31. oktober 2022.
at1. stedfortræder Winnie Aakjær indtræder i kommunalbestyrelsen i forfaldsperioden.