Godkendelse af igangsættelse af udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 19-026 for et sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus (startredegørelse)

Foto: Fra sagsfremstillingen

Godkendelse af igangsættelse af udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 19-026 for et sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus (startredegørelse)

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 6. juni 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af igangsættelse af udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 19-026 for et sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus (startredegørelse)

-- annonce ---

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Godkendelse af igangsætning af proces med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 19-026 for et afgrænset sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus (startredegørelse).

Sagsbeskrivelse

Der ønskes igangsat en ny lokalplan for den fremtidige anvendelse af det afgrænsende område ved Plantørensvej i Blokhus. Ønsket om en ny lokalplan kommer fra ejer af arealet.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget godkendte i april prioritering af nye lokalplaner frem til 1. januar 2023. Lokalplanen for området ved Plantørensvej og Blokhus Camping indgår i prioriteringen. Lokalplanens udarbejdelse har afventet, at der blev taget stilling til evt. salg af det kommunale vejareal. Det er besluttet, at det kommunale vejareal ikke sælges, og lokalplanens afgrænsning reduceres dermed til kun at omfatte dele af Blokhus Camping – se bilag for afgrænsning.

Koncept for udvikling af området

Ejer af arealet har fremsendt et bud på et koncept for udvikling af lokalplanområdet – se vedhæftede bilag.

Foto: Fra sagsfremstillingen

Den overordnede vision for den ny bebyggelse er at skabe et nyt område for børnefamilier og seniorer. Bebyggelsen består af henholdsvis sommerhuse samt af et pensionat (hotel) i områdets nordlige del. Bebyggelsens opdeles i en nordlig og en sydlig del af områdets eksisterende naturlige klitter, der er bevokset med træer og buske af forskellig karakter.

Ankomsten til den fremtidige bebyggelse sker fra Plantørensvej (sidevej til Aalborgvej). Herfra er der adgang til en lille delvis lukket vej, som servicerer bebyggelserne.

Pensionatet (hotellet) er placeret mod Aalborgvej som to længehuse, der i form og materialer forholder sig til bebyggelserne i Blokhus By – hvidpudsede facader og røde tage.

Den sydlige del af grunden består af 40 individuelle sommerhuse i henholdsvis ét plan samt 1½ plan (11 huse i ét plan og 29 huse i 1½ plan). Sommerhusene er disponeret som individuelle fritliggende huse, der er bundet sammen af tagfladen fra en carport.

Sommerhusene er udlagt i mindre rækker af bebyggelser på mellem 2 og 4 enheder. Hvert hus har således en lille gårdhave, der er vendt enten mod syd/øst eller mod syd/vest. Husene i ét plan har en størrelse på 100 m², mens husene i 1½ plan har en størrelse på 115 m².

Områderne imellem bebyggelsen indrettes til rekreative friarealer med mulighed for fællesskabende aktiviteter som f.eks. bålsted, bænke til ophold, legeplads og lignende. Det er visionen at indrette dette område til et rekreativt område med stiforløb.

Eksisterende planlægningsmæssige forhold

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 (zone 2), og hele området er beliggende i sommerhusområde. Området skal forblive i sommerhusområde, og det kan ikke ændre zonestatus jf. Planlovens § 5b, stk. 1, pkt. 3.

Området er jf. Kommuneplan21 beliggende i et rammeområde til rekreative formål (ramme 19.R1). Udarbejdelse af en lokalplan for sommerhuse og pensionat (hotel) forudsætter et tillæg til kommuneplanen.

Desuden er området omfattet af skovbyggelinje, som søges ophævet i forbindelse med lokalplanlægning af området.

Retsgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ved igangsætning af en planlægningsproces vil der være indbygget offentlige høringsfrister, høring af berørte myndigheder mv.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der igangsættes en proces med udarbejdelse af et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg for området ved Plantørensvej i Blokhus.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. oktober 2022, pkt. 118:

Principperne godkendes, men der skal være en yderligere dialog omkring tætheden i projektet. Det nye forslag skal forelægges igen inden der udarbejdes lokalplanforslag.

Afbud fra Claus Rom.

___________________________________________________________

GENBEHANDLING, Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2023

Beslutningstema

Godkendelse af igangsætning af proces med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 19-026 for et afgrænset sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus (startredegørelse).


Sagsbeskrivelse

Ansøger har revurderet og præciseret sit projektforslag på baggrund af udvalgsbeslutningen fra møde den 31. oktober 2022.

Koncept for udvikling af området – revideret projekt

Ejer af arealet har fremsendt et revideret bud på et koncept for udvikling af lokalplanområdet – se vedhæftede bilag. Der er i det reviderede projekt fokuseret på, at området til sommerhuse får en samlet bebyggelsesprocent på cirka 25. Der er således ikke fastsat et antal af sommerhuse på arealet – antallet af sommerhuse vil være afhængig af størrelsen på det konkrete byggeri, og dermed af den samlede bebyggelsesprocent for arealet, der foreslås fastsat til 25. På det reviderede projekt ses dog, at der er indtegnet 34 sommerhuse i varirende størrelse. Dette oplæg til indretning af området giver en bebyggelsesprocent på 25,7.

Der er ikke specificeret yderligere vedr. pensionat/hotel. Ønsket er, at der kan etableres 24 værelser inkl. reception, og der ønskes en bebyggelsesprocent på cirka 80.

Den overordnede vision for den ny bebyggelse er fortsat at skabe et nyt område for børnefamilier og seniorer. Bebyggelsen består af henholdsvis sommerhuse samt af et pensionat (hotel) i områdets nordlige del. Bebyggelsen opdeles i en nordlig og en sydlig del af områdets eksisterende naturlige klitter, der er bevokset med træer og buske af forskellig karakter.

Ankomsten til den fremtidige bebyggelse sker fra Plantørensvej (sidevej til Aalborgvej). Herfra er der adgang til en lille delvis lukket vej, som servicerer bebyggelserne (både sommerhuse og pensionat).

Pensionatet (hotellet) er placeret mod Aalborgvej som to længehuse, der i form og materialer forholder sig til bebyggelserne i Blokhus By – hvidpudsede facader og røde tage.

Den sydlige del af grunden består af individuelle sommerhuse i ét plan. Sommerhusene er disponeret som individuelle fritliggende huse, der er bundet sammen af tagfladen fra en carport.

Sommerhusene er udlagt i mindre rækker af bebyggelser på mellem 2 og 4 enheder. Enkelte steder placeres kun ét hus. Husene vil have en varierende størrelse. Hvert hus har således en lille gårdhave, der er vendt enten mod syd/øst eller mod syd/vest.

Områderne imellem bebyggelsen indrettes til rekreative friarealer med mulighed for fællesskabende aktiviteter som f.eks. bålsted, bænke til ophold, legeplads og lignende. Det er visionen at indrette dette område til et rekreativt område med stiforløb.

Eksisterende planlægningsmæssige forhold

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 (zone 2), og hele området er beliggende i sommerhusområde. Området skal forblive i sommerhusområde, og det kan ikke ændre zonestatus jf. Planlovens § 5b, stk. 1, pkt. 3, da området er beliggende indenfor Kystnærhedszonen.

Området er jf. Kommuneplan21 beliggende i et rammeområde til rekreative formål (ramme 19.R1). Udarbejdelse af en lokalplan for sommerhuse og pensionat (hotel) forudsætter et tillæg til kommuneplanen.

Desuden er området omfattet af skovbyggelinje, som søges ophævet i forbindelse med lokalplanlægning af området.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant


Høring/ Borger- og brugerinvolvering

Ved igangsætning af en planlægningsproces vil der være indbygget offentlige høringsfrister, høring af berørte myndigheder mv.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der igangsættes en proces med udarbejdelse af et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg for området ved Plantørensvej i Blokhus.

LÆS OGSÅ: Se både de små og store badehuse i Blokhus på søndag

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn