Godkendelse af beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb

Foto: Børns Vilkår
Print Friendly, PDF & Email

Børne- og Familieudvalget holder møde den 26. oktober. På dagsordenen er der bl.a. Godkendelse af beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb.

Børne- og Familieforvaltningen har revideret beredskabsplanen for vold og seksuelle overgreb. Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende beredskabsplan 17. november 2016. I henhold til Servicelovens §19, stk. 5 skal beredskabet revideres hver fjerde år. Den reviderede beredskabsplan sendes derfor til behandling i Børne- og Familieudvalget med henblik på indstilling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 12. november 2020.


I den reviderede beredskabsplan er der fokus på layout, læsevenlighed og praksisnærhed. Alle faktuelle oplysninger samt kontaktinformationer er ajourført. Læsevenligheden er forbedret gennem opbygningen af kapitler og afsnit, mens der ligeledes er arbejdet med brugervenligheden af opslagsværktøj i praksis. Slutteligt præsenteres læseren i kapitel 5 “Forebyggelse og tidlig opsporing” for et konkret arbejdsredskab til brug i personalegruppen. Med dette redskab er det hensigten at inspirere til at sætte emnet på dagsordenen og herigennem styrke implementeringen af den nye beredskabsplan.

Formålet med beredskabet er:

 • at sikre at alle ansatte, der arbejder med børne- og ungeområdet i Jammerbugt Kommune, kender og anvender Jammerbugt Kommunes beredskab ved mistanke om vold og seksuelle overgreb imod børn og unge
 • at tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører vold eller seksuelle overgreb
 • at øge kendskabet til handleveje og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb
 • at formidle viden om tegn og signaler på, at et barn eller en ung kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb
 • at skabe en øget opmærksomhed på de grupper af børn og unge, som er i en særlig risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb, herunder børn og unge med handicap samt anbragte børn og unge
 • at afklare definitioner og begreber vedrørende vold og seksuelle overgreb
 • at skabe et grundlag for at fortsætte arbejdet med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere, ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, hele fritidsområdet, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn under 18 år.

Beredskabsplanen indeholder bl.a. følgende:

 • Begrebsdefinitioner
 • Handleveje ved mistanke eller viden om overgreb
 • Vejledning i udarbejdelse af underretning
 • Fokuspunkter i det forebyggende arbejde samt i tidlig opsporing
 • Henvisning til rådgivning og mere viden

Proces efter godkendelse

Den godkendte beredskabsplan implementeres efter Socialstyrelsens vejledning. Dette indebærer bl.a. udarbejdelse af en pixi-udgave af beredskabsplanen til offentliggørelse på kommunens hjemmeside og til formidling på skoler, dagtilbud samt afdelinger under Familie og Forebyggelse.

Du kan læse Beredskabsplanen her: Beredskabsplan