Godkendelse af ansøgning om støtte til Skovsgaard Hotels ombygning

Foto: Skovsgård Hotels facebookside

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 13. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af ansøgning om støtte til Skovsgaard Hotels ombygning.

Godkendelse af finansiering af bevilling på 450.000 kr. til Skovsgaard Hotel fra Landdistriktsanlægspuljen.

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse
Skovgaard Hotel har gennem nogen tid arbejdet med et udviklingsprojekt, som omfatter en gennemgribende renovering og udbygning af hotellet, hvor hotellet udvides fra 4 til 17 værelser. Et projekt som skaber et bedre grundlag for hotellets fremtidige drift. Udover udvidelsen af antallet af værelser indeholder projektet også elementer som rækker ud mod lokalsamfundet. For eksempel etableres Landsbyhjørnet og hotellets have indrettes til kulturelle arrangementer som mindre koncerter og lignende. Hos Landsbyhjørnet kan borgere, foreninger, ildsjæle holde møder og få hjælp til printopgaver og mindre it-opgaver.

Gennem de seneste årtier er mange funktioner forsvundet fra de mindre lokalsamfund i Danmarks landdistrikter. Mange butikker, kroer og hoteller har måtte dreje nøglen om og landsbyer er langsomt blevet tømte for servicefunktioner. Set i det lys udgør projektet omkring Skovsgaard Hotel noget unikt og rummer funktioner som efterhånden er svære at finde i mindre lokalsamfund i Danmarks Landdistrikter.

Det samlede budget for projektet for ombygningen af Skovsgaard Hotel er 26.897.444 kr. Skovsgaard Hotel har fra forskellige puljer og fonde fået tilsagn om 26.751.000 kr. Som største bidragsyder har Realdania bevilget 15.000.000 kr.

Skovsgaard Hotel søgte Jammerbugt Kommune om 1.000.000 kr. i november 2019. Dengang blev det besluttet at imødekomme ansøgningen med samlet 600.000 kr. fordelt over 3 år, såfremt projektet er finansieret fuldt ud. Projektet finansieres i givet fald med 150.000 kr. fra udviklingspuljen i 2020. Restfinansieringen på 450.000 kr. findes i forbindelse med budget 2021.

Finansieringen af projektet viste sig at trække ud og først den 1. juli 2021 var projektet på plads, finansieret og klar til realisering og første spadestik blev taget. Derfor tog Skovsgaard Hotel kontakt til Vækst- og Udviklingsforvaltningen i forhold til bevillingen i juni 2021. I løbet af sommeren og efteråret er der blevet afholdt en række møder mellem Skovsgaard Hotel og forvaltningen i forhold til at øremærke elementer i projektet, som kan støttes i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

Idet Skovsgaard Hotel er et S.M.B.A., er det ikke muligt at bevilge kommunal støtte til selve renoveringen af hotellet. En del af bevillingen fra Realdania er øremærket ansættelse af en projektmedarbejder, som skal have ansvaret for at projektet realiseres og de opstillede effektmål indfries. Skovsgaard Hotel søger støtte til ansættelse af projektmedarbejderen. For at Jammerbugt Kommune kan støtte ansættelse af en projektmedarbejder, skal projektmedarbejderen også udføre opgaver af generel karakter som kommer lokalsamfundet til gavn og som ikke direkte har noget at gøre med hoteldriften i en størrelsesorden, som modsvarer støtten.

Forvaltningen vil sikre gennem fortsat dialog med Skovsgaard Hotel, at bevillingen øremærkes udgifter i projektet som kan støttes jævnfør Kommunalfuldmagten.

Jammerbugt Kommunes Landdistriktsanlægspulje støtter projekter med et budget over 500.000 kr. Hvortil det er muligt at søge optil 25% dog maks. 1.000.000 kr. For at søge puljen skal ansøger i forvejen have skaffet 10% af projektets finanseriering, hvoraf 5% kan være eget arbejde. Det er muligt at søge puljen i forbindelse med ansøgningsfristerne til de generelle Kultur og Landdistriktsmidler. Har projektet skaffet 75% af finansieringen eller derover, kan der søges uafhængigt af ansøgningsfristerne til de generelle Kultur- og Landdistriktsmidler.

Retsgrundlag
Skovsgaard Hotel er et S.M.B.A. og drives som en socialøkonomisk virksomhed på andelsbasis, hvilket betyder at eventuel støtte skal øremærkes aktiviteter, som kan støttes i forhold til kommunalfuldmagten. Det vurderes, at der indenfor projektets samlede budget kan øremærkes 600.000 kr som kan støttes i overensstemmelse med Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser
Den resterende del på 450.000 kr. af bevillingen foreslås finansieret af Landdistriktsanlægspuljen. Af Landdistriktsanlægspuljen for 2021 er der uforbrugt 924.000 kr. Budgettet for anlægspuljen for 2022 er 3.000.000 kr.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der bevilges 450.000 kr. til ansøgningen fra Skovsgaard Hotel fra Landdistriktsanlægspuljen.