Fiskeriminister Eva Kjer Hansen udvider undersøgelse på baggrund af kritisabel sag

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har onsdag den 23. januar orienteret Folketinget om endnu en kritisabel sag om administrationen på fiskeriområdet…
.
AF Klaus Hansen

Sagen ligger tidsmæssigt og indholdsmæssigt tæt på de tidligere sager om kritisabel administration på fiskeriområdet. Den konkrete sag undersøges nu nærmere, ligesom det skal undersøges, om der kan være tale om yderligere sager af samme slags.

”Der er tale om en alvorlig sag med mistanke om kritisabel sagsbehandling i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det skal vi have undersøgt til bunds. Samtidig er det afgørende for mig at få afdækket, om der kan være andre sager af samme karakter. Derfor skal både den konkrete sag og sagsbehandlingen på området de seneste 5-6 år undersøges” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Som en del af opfølgningen på Kammeradvokatens forvaltningseftersyn blev det i efteråret 2018 besluttet at igangsætte en undersøgelse af, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden har været administreret. På baggrund af den sag, der nu er blevet opdaget, udvides undersøgelsens omfang til også at gælde tildelingen af generationsskiftesild. Således dækker undersøgelsen nu både dispensationer fra trawlbekendtgørelsen og administrationen af reguleringsbekendtgørelsen for tildeling af generationsskiftesild.

”Det her er endnu et eksempel på de store problemer, der tidligere har været på fiskeriområdet. Nu kommer sagerne frem i lyset, og vi får ryddet op. Det viser med al tydelighed, hvor vigtigt det store arbejde, der er i gang for at styrke administrationen på området, er” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Sagen er en konsekvens af de forvaltningsmæssige problemer, som er beskrevet i Rigsrevisionens to beretninger fra 2017 og 2018 samt Kammeradvokatens undersøgelse fra 2018. Allerede i forbindelse med Rigsrevisionens første beretning fra 2017 iværksatte regeringen en gennemgribende oprydning og genopretning af hele fiskeriområdet. Samtidig er administrationen ved at blive moderniseret og digitaliseret.

Fiskeriområdet har fået tilført ekstra 20 mio. kr. i 2018 og på finansloven for 2019 er der afsat en merbevilling på 78 mio. kr. i perioden 2019-2022. Derudover har regeringen og Folketingets partier i 2019 og 2020 afsat yderligere i alt 30 mio. kr. i EU-midler til administration via en justering af rammen for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Fakta – Genopretningen af fiskeriområdet

Siden Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri i august 2017 har regeringen arbejdet med at styrke forvaltningen af fiskeriområdet: 
Fiskeriområdet er overflyttet til Udenrigsministeriet, og der er oprettet en selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet med en ny ledelse. 


Efter offentliggørelsen af beretningen om kvotekoncentration blev to ledende medarbejdere fra fiskeriområdet forflyttet. 


I efteråret 2017 udarbejdede revisionsfirmaet Deloitte en analyse af grundlaget for den fremtidige administration af kvoterne og digitalisering af området. 


Kammeradvokatens forvaltningseftersyn af september 2018 har afklaret nogle specifikke sagsforløb. På baggrund heraf bliver der rettet op på de ting, som Kammeradvokaten har påpeget. 
Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn omfatter følgende tiltag:


Der er taget initiativ til at gennemføre en ekstern konsulentundersøgelse, der skal afdække, hvad der er gået galt, og hvad administrationen helt konkret kan lære af det, så det sikres, at det ikke sker igen.
Med ekstern juridisk og teknisk bistand er der iværksat en gennemgang af forvaltningen og en samlet oprydning på tilskudsområdet samt de afledte dele af fiskerikontrollen med henblik på at sikre overensstemmelse med EU-retten. 


Gennemgang og juridisk analyse af gamle sager for fejl og forkert administration. Analysen omfatter alle tilskuds- og strafpointsager, hvor der vil være anledning til at overveje genoptagelse. 
Iværksættelse af en ekstern analyse, der omfatter de tilskudsordninger, som ikke allerede har været undersøgt af Rigsrevisionen.


Opbygning af nyt administrationsgrundlag, hvilket bl.a. vil omfatte udarbejdelse af nye instrukser, vejledninger og et operationaliseret grundlag for at implementere EU’s regelgrundlag korrekt.
Fokus på at ændre administrationskulturen og fremadrettet sikre de nødvendige kompetencer med henblik på at kunne udføre en forsvarlig sagsbehandling.


Fiskeristyrelsen har indgivet fem politianmeldelser vedr. en række sager, hvor Kammeradvokaten på baggrund af Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet har vurderet, at der er grundlag for mistanke om strafbare forhold. De konkrete sager er i overensstemmelse med vanlig praksis indberettet til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).


Ministeriet vil i det videre arbejde undersøge, om der er flere sager med grundlag for mistanke om ulovligheder.