Drøftelse af fremtidig placering og tilskud til flytning af Hune Boldklubs klubhus samt principper for finansiering

Hune Boldklub
Foto: Jammerbugtposten.dk.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 18. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er:
Drøftelse af fremtidig placering og tilskud til flytning af Hune Boldklubs klubhus samt principper for finansiering

Beslutningstema
Drøftelse af mulig fremtidig placering og tilskud til flytning af Hune Boldklubs klubhus samt principper for finansiering af den fremtidige anlægsøkonomi

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse
Siden april 2021 har en nedsat styregruppe arbejdet med den fremtidige placering af Hune Boldklub. I styregruppen sidder repræsentanter fra både Hune Boldklub, Økonomiudvalget, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, DBU Jylland og administrationen i Jammerbugt Kommune.

Hune Boldklub har de senere år haft til huse på Stenmarksvej som en midlertidig løsning, da arealet er udlagt til erhvervsformål og nu forventes at skulle huse en ny XL-Byg. Styregruppen blev derfor nedsat for at drøfte mulighederne for en fremtidig placering af Hune Boldklub. Styregruppen har gennem lidt over et år afviklet syv møder og har arbejdet konstruktivt med syv mulige placeringer. Der har i den forbindelse været afholdt møder med lodsejere om mulighed for erhvervelse af jord, ligesom flere plantekniske aspekter ved de mange placeringer er blevet undersøgt i dybden. Styregruppen har nu nået til enighed om, at den bedste placering ud fra de forskellige ønsker er et baneanlæg på en kommunalt ejet matrikel øst for Pirupvejen. Området er markeret med rødt herunder:

Foto: Fra Sagsfremstillingen

Placeringen ved Pirupvejen indfrier Hune Boldklubs arealmæssige ønsker samt ønsket om en central placering i forhold til by og natur, da Hune Boldklub ønsker at gå fra en fokuseret fodboldklub til en bredere idrætsforening med blandt andet forslag som mountainbike- og løbeklub.

Det udpegede areal ved Pirupvejen er ret kuperet. Derfor har Jammerbugt Kommune søgt ekstern rådgivning for at afsøge hvilken økonomi, der ligger i at klargøre arealet til et fodboldanlæg. Resultatet af denne undersøgelse er vedlagt som bilag. I forbindelse med udpegningen af arealet øst for Pirupvejen vil der blive arbejdet for, at hvis de planmæssige forhold er til stede, så vil klubhuset på sigt blive flyttet til den nye placering for at give Hune Boldklub muligheden for at bevare et aktivitetsniveau og arbejde videre med planerne om en bredere idrætsforening. Indtil de planmæssige forhold er afklaret vil forvaltningen foreslå en foreløbig placering af klubhuset på den kommunale grund ved den gamle genbrugsplads på Stenmarksvej

Der er økonomi forbundet med flytningen af Hune Boldklub, både for nuværende og på længere sigt, hvilket nærværende sagsfremstilling vil forsøge at redegøre for.

På anlægssiden er der for nuværende behov for økonomi til flytningen af klubhuset. Klubhuset er et modulbyggeri som kan flyttes, men en ny placering kræver et planeret fundament og tilslutning af kloak, el, vand og gas. Hvis en sådan flytning samt tilslutning skal finde sted på et bart areal, som eksempelvis øst for Pirupvejen, så er udgiften til en flytning anslået til 350.000 kr. Hvis der er tale om en midlertidig placering af klubhuset på den gamle genbrugsplads ved Stenmarksvej, hvor der er planeret og tilslutningsmuligheder, så er udgiften til flytningen vurderet til 168.670 kr. eller 232.860 kr. alt efter valg af kloakeringsform.

På driftssiden har Hune Boldklub et ønske om økonomisk hjælp i den mellemliggende periode frem til at et nyt fodboldanlæg står klar. Klubben er primært ramt af to ting. For det første havde Hune Boldklub en årlig indtægt på 154.000 kr. på bandereklamer, som de af naturlige årsager går glip af de kommende år. For det andet er klubben stadig tynget af det lån på 300.000 kr., som de var nødt til at optage i forbindelse med den tidligere flytning og etablering af nyt klubhus i 2014. Et lån, som bestyrelsesmedlemmerne personligt hæfter for, og som de derfor gerne vil have indfriet.

I fremtiden vil der være være udgifter forbundet med selve etableringen af det nye baneanlæg. Ønskescenariet for Hune Boldklub er en 11-mands kunstgræsbane og en 11-mands græsbane. Derudover vil der være udgifter forbundet med de elementer, der ligger i klubbens vision om at være et udgangspunkt for MTB, løb og vandreture. Den eksterne rapport, som er vedlagt som bilag anslår, at anlægsudgifterne til fodboldbanerne øst for Pirupvejen vil koste mellem 2.150.000 kr. – 6.150.000 kr. alt efter hvilket scenarie der arbejdes med.

Det samlede projekt forventes finansieret via et økonomisk samarbejde med Jammerbugt Kommune, Hune Boldklub, DBU, fonde og eventuelle private aktører.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen oplyser

at Hune Boldklub har indgået aftaler med fodboldklubberne Nordens Paris FC, Gjøl Boldklub og Aabybro IF om trænings- og kampafvikling for Hune Boldklubs 5 hold på de tre klubbers anlæg.

at ifølge Hune Boldklub, så havde de frem til 2019 121 spillere på 5 seriehold og 11 spillere i U6-9 samt 15 Old Boys-spillere. Derudover havde klubben 20 badmintonmedlemmer, strikkeklub med 8 medlemmer, kortklub med 12 medlemmer og en del MTB ryttere. Sidenhen indgik klubben først et samarbejde med at flytte to seriehold til Nordens Paris i Aalborg i 2021. Så var de nede på 99 medlemmer og herefter flyttede de et seriehold til Gjøl, så Hune Boldklub i dag har 59 aktive medlemmer, som spiller på fodboldanlægget i Aabybro. Klubben oplyser, at de efter sommerferien vil forsøge at oprette et rent damehold og de stadig mangler lokaler til deres kortklub og strikkeklub.

at området øst for Pirupvejen er planmæssigt lidt kompliceret, da området er beliggende i sommerhusområde. Denne status kan ikke ændres, da der er tale om et areal indenfor Kystnærhedszonen.

Området er reguleret efter Byplanvedtægt nr. 9 fra 1978, der fastsætter området til ”Friareal”, der jf. §2.2 skal anvendes som fællesareal for sommerhusområdet.

Det vurderes, at der godt kan placeres en boldbane, med et mindre klubhus på arealet, men at denne naturligvis også skal kunne benyttes af de sommerhusbrugere, der er omfattet af Byplanvedtægt nr. 9.

at området er i sin naturtype beskyttet som hede, men er undtaget fra Naturbeskyttelsesloven, da området var udlagt til sommerhusområde før 1992. Der er ikke gennemført en habitatvurdering af området, hvilke kræver en besigtigelse af området på forskellige årstider.

at i forbindelse med en lokalplanlægning af området for af fastsætte retningslinjer for indretning af området, er det primært banelys samt støj fra spillere og tilskuere der skal undersøges i forhold til gener at de sommerhuse der grænser op til området. Det kan blive nødvendigt at sætte begrænsninger eller vilkår for disse forhold i lokalplanen.

Budgetmæssige konsekvenser
Vækst- og Udviklingsforvaltningen har fået udarbejdet et prisoverslag på en foreløbig placering af klubhuset på Stenmarksvej. Der er foreslået to scenarier alt efter om der ønskes tilslutning til offentlig kloak eller samletank til kloak.

Beløbet til flytning af klubhus i 2022 samt et eventuelt beløb til sikring fremtidig drift af Hune Boldklub, søges som en tillægsbevilling.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Der vil i samarbejde med Hune Boldklub blive en borgerinddragende proces i forbindelse med et eventuelt nyt lokalplansforslag på arealet samt indholdsdrøftelse af visionerne for fremtidige aktiviteter i Hune Boldklub / Blokhus Sport & Event.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fremlægger til Kommunalbestyrelsen drøftelse og eventuelle godkendelse

at Vækst- og Udviklingsforvaltningen anmodes om at afdække yderligere placeringsmuligheder end dem styregruppen er kommet frem til

at hvis der ikke kan anvises bedre placeringer, så udarbejdes en ny lokalplan med henblik på fremtidige placering af klubhus og fodboldanlæg på matrikel 22f øst for Pirupvejen

at indtil den fremtidige placering er afklaret, så placeres klubhuset foreløbigt på den kommunale grund ved den gamle genbrugsplads på Stenmarksvej

at der drøftes hvorvidt og i hvilket omfang Jammerbugt Kommune ønsker at understøtte den økonomisk sikring af fremtidig drift af Hune Boldklub. Beløbet findes via en tillægsbevilling

at der afsættes et beløb alt efter valg af scenarie til flytning og tilslutning af klubhuset til en foreløbig placering på Stenmarksvej. Beløbet findes via en tillægsbevilling

at de øvrige fremtidige anlægsudgifter afventer den endelige placering og overgår til kommende budgetforhandlinger og vil ud fra en økonomisk helhedsplan blive finansieret i et økonomisk samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Hune Boldklub, DBU, fonde og eventuelle private aktører
at indholdsdelen i et fremtidigt anlæg vil tage udgangspunkt i de fremtidige ønskede aktiviteter i Hune Boldklub / Blokhus Sport og Event