Budgetopfølgning i Jammerbugt Kommune – første kvartal 2022

Arkivbillede

Vanen tro har Jammerbugt Kommune lavet budgetopfølgning på budget 2022 efter erfaringerne i årets tre første måneder. Alle driftsbudgettets aktivitetsområder og budgetforudsætningerne vedrørende indtægter og anlæg er gennemgået.

I forhold til det oprindelige budget forventes der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. på indtægtssiden, mens der forventes et merforbrug på driften på 41,3 mio. kr.

-- annonce ---

Der forventes især et merforbrug på seniorområdet og det specialiserede børneområde. Desuden forventes der merforbrug på sygedagpengeområdet som følge af pandemien.

Anlægsforbruget forventes at blive 2,6 mio. kr. større end oprindeligt budget, og dermed forventes det skattefinansierede område at få et merforbrug på 44 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til nettolåneoptag og finansforskydninger forventer kommunen et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget består af stigende udgifter til indefrysning af grundskyld og indbetaling til Landsbyggefonden.

På forsyningsområdet forventes forbruget at blive 4,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Efter lånoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger forventes forbruget af likvide aktiver at blive 44,6 mio. kr. større end oprindeligt budget.

”Alt i alt ser budgetopfølgningen fornuftig ud. Dog ser vi, at forudsætningerne for budget 2022 har ændret sig, og vi derfor har et betydeligt merforbrug på forskellige driftsområder. Derfor appellerer Kommunalbestyrelsen til, at forvaltningerne udviser mådehold resten af 2022, så vi kan sikre et samlet tilfredsstillende driftsresultat”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Øget serviceramme og bruttoanlægsramme

Serviceudgifterne forventes herefter at blive på samlet 1.850,5 mio. kr. Dermed vil kommunens forventede udgifter være 0,9 mio. kr. over servicerammen. 

Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsudgifter (inklusive jordforsyning) forventes at blive 144,4 mio. kr. Dermed forventes anlægsforbruget at blive 17,4 mio. kr. over den fastlagte bruttoanlægsramme.

I forbindelse med budgetopfølgningen sker en række omplaceringer mellem politikområderne, der samlet er udgiftsneutrale.

Nøgletallene viser et overskud på den ordinære drift på 119,7 mio. kr., mens Jammerbugt Kommune forventer at bruge 129,6 mio. kr. på anlæg. 

Se flere nøgletal fra budgetopfølgningen her