Budget 2023 for Jammerbugt Kommune er vedtaget 

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


På Kommunalbestyrelsesmødet torsdag 13. oktober blev budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 endelig vedtaget. 

Større udgifter og mindre indtægter har præget dette års budgetlægning, og det betyder en nødvendig prioritering på både drift og anlæg for at sikre et solidt budget. Trods de snævre rammer er det alligevel lykkedes at prioritere de store serviceområder. 


”Igen i år har vi indgået en bred budgetaftale, det er et udtryk for, at der er vilje til et bredt politisk samarbejde i Kommunalbestyrelsen, hvor vi står sammen om kommunens udvikling – og for næste års budget – for de udfordringer, vi står overfor i forhold til stigende inflation, mangel på kvalificeret arbejdskraft og stigende udgifter”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Bag budgetaftalen står partierne: Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.

Flot investeringsniveau
Med budgetaftalen er der sikret et stabilt investeringsniveau i 2023, der er blandt andet afsat midler til skolebyggeri i Jetsmark, El-ladestandere, Idrætscenter Jammerbugt og Midtbyplan i Pandrup. 

På grund af den meget stramme økonomiaftale mellem Regeringen og KL, har kommunen været nødt til at udskyde allerede prioriterede anlægsprojekter til overslagsårene. Projekterne udskydes altså og vil indgå i den fremadrettede prioritering ved de kommende års budgetlægning. 

Skole- og dagtilbud
Den forebyggende indsats ved kommunens skoler og dagtilbud bliver prioriteret højt i næste års budget. Som i resten af landet, mistrives et stigende antal af børn og unge desværre også i Jammerbugt Kommune. Derfor vil der fortsat være to socialrådgivere på fuld tid tilknyttet kommunens skoler og dagtilbud, hvor de kommer fast for at sikre, at flest mulige børn og unge kan få en tidlig indsats.

I lighed med hvad man oplever i andre kommuner, ser vi også i Jammerbugt Kommune en stor stigning i antallet af børn og unge, der indstilles til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

En Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) er et vigtigt redskab for skole, forældre og barn, når et barn har vanskeligheder, der kræver yderligere udredning. Ventelisterne til en PPV er lange i mange kommuner, også i Jammerbugt Kommune. For at få nedbragt ventelisterne opnormerer kommunen med yderligere psykologer. Opnormeringen sker ved at tilføre området yderligere 1,0 mio. kr.

Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere
For at styrke de centrale kernevelfærdsopgaver på seniorområdet, fortsætter indsatsen for at rekruttere og fastholde det sundhedsfaglige personale på området. 

Der er derfor afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til bl.a. øget elevvejledning, mentorordning og senioraftaler på det sundhedsfaglige område.

Tilførsel af midler til Seniorområdet og fastholdelse af både serviceniveau og klippekort
For at sikre det nuværende service- og kvalitetsniveau på seniorområdet, tilføres dette område 18 mio. kr. Det betyder, at rengøring fortsat kan ske hver anden uge, ligesom klippekortsordningen fortsætter, således de svageste, ældre borgere kan få støtte til aktiviteter efter eget ønske.

Hovedtal for budget 2023
Indtægter på i alt 2,750 mia. kr. 

Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille 

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent 

Nettodriftsudgifter på 2,628 mia. kr. 

Overskud på skattefinansieret drift på 106 mio. kr. kr. 

Skattefinansieret anlægsbudget 86 mio. kr. kr. 

Nettoafdrag på gæld – 64 mio. kr. kr.  

Der er budgetteret med et kasseforbrug på 33 mio. kr. kr. i 2023.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2023 at være ca. 128 mio. kr. kr.