Børnenes Univers ønsker udvidelse

Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 26. oktober. På dagsordenen er der blandt andet et ønske om udvidelse af den private institution Børnenes Univers, Hovensvej 63, 9440 Aabybro fra 37 til 50 børn i alderen 0 -6 år (vuggestue, børnehave).

Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide antallet af heltidspladser fra 37 til 50 for børn i alderen 0-6 år. Ansøgningen er begrundet med, at der er stor efterspørgsel på pladser i den eksisterende institution.


Teknik- og Miljøudvalget har den 10. oktober 2008 besluttet, at ansøgninger vedrørende etablering af private institutioner skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget fastlægger det maksimale antal børn i private institutioner i byzonen.

Den private institution Børnenes Univers, Hovensvej 63, Aabybro, er etableret på baggrund af en landzonetilladelse af 4. maj 2016. Institutionen er i foråret 2017 etableret med 25 heltidspladser + 2 bufferpladser for børn i alderen 0-6 år. Ejendommen er efterfølgende overført til byzone og er omfattet af Lokalplan 27-022, som blev endeligt vedtaget samt offentliggjort den 27. juni 2017. Ejendommen ligger i lokalplanens delområde II, hvis anvendelse er fastlagt til boliger og institution. Den 14. august 2017 har Teknik- og Miljøudvalget truffet afgørelse om udvidelse til i alt 37 heltidspladser.

Det vurderes at være hensigtsmæssigt at udvide antallet af heltidspladser i institutionen til 50. Området, efter etableringen af institutionen, er blevet lokalplanlagt til boligområde og institution. Der er vækst i boligbebyggelsen i Åbybro og institutionens placering i et kommende boligområde giver sammenhæng i planlægningen.

Etageareal

Institutionens fysiske rammer er udvidet i forhold til den ansøgning, der lå til grund for landzonetilladelsen. Bruttoetagearealet er udvidet fra ca. 300 m2, fordelt på ca. 200 m2 grundplan og 100 m2 tagetage, til fysisk at omfatte 366 m2 fordelt på 245 m2 grundplan til 151 m2 tagetage.

Ansøgeren oplyser, at bebyggelsen opfylder bestemmelser i BR18 og krav om mindst 3 m² frit gulvareal pr. barn (vuggestue) og mindst 2 m² (børnehave) og et brutto etageareal på mindst 10 m² pr. barn ekskl. udhuse, overdækninger og garageanlæg. Institutionen har et bruttoareal på 366 m2 og et nettoareal på 232 m2. Ved antagelsen af, at der kun er vuggestuebørn i institutionen vil institutionen stadig kunne rumme 50 vuggestuebørn på 232 m2 fri gulvareal.

Opholdsarealer

Det udendørs opholds- og legeareal har et areal på ca. 1.800 m2 og bliver uændret. Børne- og Familieafdelingens godkendelseskriterier om mindst 35 m2 pr. barn vurderes at være opfyldt.

Parkeringsarealer

Der oplyses, at parkeringsarealer kan rumme 19 parkeringspladser på egen grund, som benyttes af forældre i tidsrummet 6:00 – 9:00 og igen fra ca. 15:00 – 17:00. Institutionen var tidligere godkendt med 14 p-pladser. Ved en udvidelse med yderligere 13 børn vurderes det, at det vil være nødvendig med 3 p-pladser mere.

Antal p-pladser (19) vurderes at opfylde lokalplanens krav om mindst 1 p-plads pr. 6 børn, samt vurderes at være tilstrækkeligt til forældre og de ansatte i institutionen.

Børne- og Familieafdelingen har som udgangspunkt ikke indvendinger mod, at der sker udvidelse af antallet af heltidspladser under forudsætning af, at dette sker i overensstemmelse med kommunens godkendelseskriterier.

Videre sagsbehandling

Godkendelse af institutionen kræver en byggetilladelse. Børne- og Familieforvaltningen vil modtage ibrugtagningstilladelse samt udtalelse fra Vækst og Udvikling, hvorefter Børne- og Familieforvaltningen vil give den endelig godkendelse.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at institutionen kan udvides til 50 heltidspladser.