Beregningsfejl forsinker udbetalingen af varmechecks

Der er konstateret fejl i beregningen af berettigede husstande i forbindelse med udbetalingen af varmechecken. Fejlen består i måden, som husstandsindkomsten er beregnet på. Foto: Arkiv
Print Friendly, PDF & Email

Beregningsfejl forsinker udbetalingen af varmechecks

Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har fundet fejl i de beregninger, der er anvendt i forbindelse med udsøgningen af tilskudsberettigede til varmechecken. Fejlen betyder, at en række husstande har fået udbetalt varmecheck, selvom husstandens samlede indkomst i 2020 oversteg 650.000 kr. Fejlen vil forsinke udbetalingen af ansøgninger i den supplerende ansøgningsrunde.

Der er konstateret fejl i beregningen af berettigede husstande i forbindelse med udbetalingen af varmechecken. Fejlen består i måden, som husstandsindkomsten er beregnet på.

I henhold til varmecheckloven opgøres husstandsindkomsten som summen af husstandens medlemmers personlige indkomst i 2020 med tillæg af positiv nettokapitalindkomst.

Beregningen af husstandsindkomsten er i stedet – ved en fejl – opgjort som summen af husstandens medlemmers personlige indkomst i 2020 med tillæg af nettokapitalindkomst, uanset om nettokapitalindkomsten er negativ eller positiv.

Det betyder, at der er knap 13.800 husstande med en samlet indkomst over 650.000 kr., der fejlagtigt har fået udbetalt varmecheck, da de f.eks. på grund af renter på boliglån har haft en negativ netto­kapitalindkomst, der har fået den samlede husstandsindkomst under den fastsatte indkomstgrænse på 650.000 kr. Heraf har næsten 90 pct. haft en samlet husstandsindkomst i 2020, udregnet på baggrund af varmecheckloven, på 650.000 – 700.000. Det skønnes, at der dermed potentielt er udbetalt ca. knap 83 mio. kr. for meget.

Omfattende kontrol fandt ikke beregningsfejl

Energistyrelsen har haft det overordnede ansvar for lovarbejdet og implementeringen af loven, og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har haft ansvaret for at foretage datasammenkørslen til brug for den automatiske udsøgning og udbetaling af varmecheck.

Forud for de automatiske udbetalinger af varmechecken bad Energistyrelsen rådgivnings- og revisionsfirmaet Deloitte om at gennemgå dokumentation for implementeringen som supplement til styrelsens egen gennemgang. Dette har desværre ikke ført til, at uoverensstemmelsen mellem lovens bestemmelser og den anvendte beregningsmetode er blevet opdaget.

”Vi er rigtig ærgerlige over den fejl, vi har identificeret. Vi har haft stor opmærksomhed på at sikre den rette datahåndtering og har foruden vores egen gennemgang haft Deloitte til at gennemgå metoden til udsøgning af data. Vi er nu i samarbejde med SDFI i gang med at sikre, at udbetalingen af varmechecks sker på det rette datagrundlag i forbindelse med den opfølgende ansøgningsrunde,” siger direktør i Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw.

“Vi har haft et tæt samarbejde med Energistyrelsen om varmechecken. Det har været en kompleks opgave, og derfor har vi lagt vægt på en udførlig dokumentation netop for at gøre det muligt at kontrollere for fejl. Derfor er vi også meget ærgerlige over, at denne fejl er opstået. Nu hvor fejlen er fundet, vil vi sammen med Energistyrelsen sørge for, at beregningerne tilpasses, så sagsbehandlingen kan genoptages på et korrekt grundlag,” siger Morten Hvidberg, konstitueret direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Skal ikke betale varmecheck tilbage

Det fremgår af varmecheckloven, at borgere, der uberettiget har fået udbetalt varmecheck, ikke skal betale beløbet tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl. Energistyrelsen har tidligere oprettet en indbetalingsløsning, hvor borgere frivilligt kan søge om at tilbagebetale varmechecken, hvis de ønsker det.

Udbetalinger fra den supplerende ansøgningsrunde forsinkes til juni

Den supplerende ansøgningsrunde for husstande, der ikke fik udbetalt varmecheck i forbindelse med den automatiske udbetaling i 2022 grundet ikke-selvforskyldte datafejl lukkede 10. maj, og Energistyrelsen har modtaget godt 34.000 ansøgninger. Selvom der arbejdes for en hurtig løsning, vil fejlen dog forsinke udbetalinger af varmecheck fra den supplerende ansøgningsrunde. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at udbetalingen påbegyndes i løbet af juni måned.

Fejlen har ikke haft konsekvens for de personer som i ansøgningsportalen har fået oplyst, at husstandens samlede årsindkomst i 2020 var over 650.000 kr. Fejlen kan dog have haft betydning for de personer, hvis indkomst er oplyst til ligge under 650.000, da evt. negativ kapitalindkomst fejlagtigt er modregnet i den personlige indkomst. Energistyrelsen har orienteret Rigsrevisionen om hændelsen, da Rigsrevisionen arbejder på en beretning om varmechecken.

LÆS OGSÅ: Spark Dæk: Bil- og Motorcykeltræf på Blokhus Torv