Ansøgning om tilladelse til etablering af en REMA1000 dagligvarebutik på Østergade i Fjerritslev

Foto: Fra sagsfremstillingen

OPDATERING: Behandling af ansøgning om nyt REMA1000 byggeri i Fjerritslev udsat

Af Klaus Hansen -25. oktober 2019, 14:00

Først var ansøgningen, som omhandler en dagligvarebutik på 1200 m2 og et ubemandet tankanlæg på dagsordenen til mødet i Tejnik og Miljø den 28. oktober og efterfølgende blev den pillet af og vil altså ikke blive behandlet i denne omgang.

-- annonce ---

Udvalgsformand Jens Christian Golding fortæller, ”behandling af ansøgningen om at ligge en Rema 1000 på den placering i Fjerritslev er taget af dagsordenen til udvalgsmødet den 28. oktober idet der er behov for at ”vende sagen igen” og diskutere de overordnede linjer på placering mm.


Jammerbugt Kommune har den 7. august 2019 modtaget en ansøgning om, at der igangsættes en kommuneplanlægning og en lokalplanlægning som muliggør etablering af en dagligvarebutik (REMA1000) i den østlige del af Fjerritslev by mellem Østergade og Aalborgvej.

Ansøgningen omhandler en dagligvarebutik på 1200 m2 og et ubemandet tankanlæg og behandles på møde i Teknik og miljøudvalget den 28. oktober 2019.

Vækst- og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der ikke igangsættes en planlægning for det ansøgte.

Sagsfremstilling

Området er ikke medtaget i Helhedsplan17 (Kommuneplanen) som byudviklingsområde og der er ikke lokalplan for området. Ansøgningen kræver derfor en planproces med kommuneplantillæg og lokalplan.

Den ønskede placering af den nye dagligvarebutik er placeret 640 meter fra den i Helhedsplan17 udlagte bymidte.

Ideen om etablering af en eller flere dagligvarebutikker uden for midtbyen og i tilknytning til en stor overordnet vej har tidligere været diskuteret ved såvel Fjerritslev by som ved de 3 andre hovedbyer i Jammerbugt Kommune.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye planstrategi for Jammerbugt Kommune, arbejdes der med begrebet ”Midtbyen først”. Dette italesættes således:

Byernes centrale dele skal indbyde til aktivitet og fællesskab. Fritid, kultur og handel skal samles centralt ved at tænke ”midtbyen først”… I byer med detailhandel kan der arbejdes med at forny og fortætte omkring centrale pladser.

Den ansøgte placering er således i strid med den overordnede strategi i den planstrategi, der er under udarbejdelse. Forslaget til Planstrategi har bl.a. været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2019.

Etablering af nye dagligvarebutikker skal ske inden for de stramme og klare regler, der er fastsat i Lov om Planlægning. Et krav er, at der udarbejdes en analyse af detailhandelen, for at belyse om etablering af en butik er lovlig. Jammerbugt Kommune har i marts 2019 fået COWI til at udarbejde en sådan analyse. I denne er der specifikt i kapitel 11.6 gennemført en vurdering af muligheden for etablering af en dagligvarebutik på den ansøgte placering.

Uddrag af analysen kan ses i bilag. Analysen arbejder med en gennemgang af muligheden for at placere butikken i et nyt lokalcenter eller via en udvidelse af bymidten og endelig en mulighed for at placere butikken i et aflastningscenter.

Konklusionen er, at den eneste planjuridiske mulighed er, at der etableres et aflastningsområde, hvor der både etableres en dagligvarebutik og en udvalgsvarebutik. Forudsætningen er, at der via en analyse bevises, at de 2 butikker ikke kan etableres i bymidten. En sådan undersøgelse kan pålægges udført af ansøgeren via en neutral rådgiver. Vurderingen i analysen fra COWI er, at det er vanskeligt at vurdere, om der er behov for et aflastningscenter rent planjuritisk