Adgangen til lindrende behandling i Nordjylland forbedres med ny plan

Foto: aalborguh.rn.dk

Adgangen til lindrende behandling for patienter med livstruende sygdom bliver mere ensartet såvel geografisk som på tværs af sygdomme i en ny plan for området, som det nordjyske regionsråd har godkendt. Samtidig er der allerede nu sat midler af til to psykologer til teams for lindrende behandling i henholdsvis Hjørring og Thisted.

Lige adgang for alle livstruende sygdomme

Sidste år modtog regionerne kritik fra Rigsrevisionen for patienternes adgang til specialiseret palliativ behandling – altså lindrende behandling for patienter med livstruende sygdom. Det er der reageret på ved at udarbejde en plan for den palliative indsats i Region Nordjylland, som tirsdag blev godkendt i Regionsrådet, ligesom der blev udmøntet 1,5 millioner kroner til området afsat i Budget 2021. Disse penge skal bl.a. gå til ansættelse af en psykolog til hvert af de teams for lindrende behandling, der allerede i dag er på Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Aalborg Universitetshospital – Thisted.

-- annonce ---


– I adgangen til lindrende behandling har der tidligere været en skævvridning til fordel for bestemte diagnoser. Det har vi med planen forsøgt at tage for højde for ved at ensarte den måde, som man bliver henvist til behandlingen på. Derudover lægges der også op til en mere systematisk screening for ændringerne i patienternes behov. Vi ved jo, at patienterne er der, og vi vil sikre dem den rette behandling på det rigtige tidspunkt, siger Henrik Buchhave (V), formand for Patientudvalget, hvor der er blevet arbejdet med planen i det seneste halvår.

Geografisk lighed i adgangen til lindrende behandling

Han bliver bakket op af Patientudvalgets næstformand, Hanne Korsgaard (S), der fremhæver, at der i planen også er arbejdet med geografisk lighed for at sikre ensartet adgang til specialiseret palliativ behandling.

– Helt konkret er der jo nu sat penge af til psykologer i de lindrende teams i Thisted og Hjørring, så tilbuddene er ens i hele regionens geografi. Ligeledes er der i planen lagt op til, at de nuværende palliative senge i Thisted og Hjørring bliver til specialiserede palliative senge. På den måde får patienten det samme gode behandlingstilbud, om man bliver tilknyttet teamet i Farsø eller Thisted, siger Hanne Korsgaard.

De 14 palliative senge, der i dag findes i Aalborg er såkaldte virtuelle senge, hvilket vil sige, at man modtager behandling fra et team for lindrende behandling, men patienten er indlagt på forskellige afdelinger afhængigt af sygdom. Med udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital er det hensigten, at de virtuelle senge bliver til specialiserede senge samlet i et decideret palliativt sengeafsnit.

Plan understøtter ønske om at dø i eget hjem

Undersøgelser har vist, at de fleste ønsker at dø i eget hjem, på plejehjem eller hospice, men at det ønske ofte ikke går i opfyldelse. 36 procent af dødsfaldene i Region Nordjylland i 2018 skete således på hospitalerne. Når der i planen er arbejdet med lighed i adgangen til specialiseret palliativ behandling, så har der således også været fokus på at skabe bedre rammer for, at borgerne kan at dø i eget hjem.

– Hvis borgerens ønske er at dø i eget hjem, så skal vi sørge for at understøtte det, så man ikke ryger ind på hospitalet til den sidste tid. Det vil vi gøre ved at udbrede den palliative vagtordning, så eksempelvis kommunale sygeplejersker nemmere kan få adgang til rådgivning fra en læge fra det palliative område. Derudover vil vi udbrede muligheden for virtuelle konsultationer, så den palliative rådgivning lettere kan bringes helt ud i borgerens hjem, siger Henrik Buchhave.

Udover de 1,5 mio. kr., der er udmøntet til området, så er det aftalt, at yderligere udgiftsbærende initiativer i planen skal prioriteres i budgetprocessen for Budget 2022.