Godkendelse af konvertering af Bispehaven i Aabybro fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Aabybro Fjernvarme
Aabybro Fjernvarme Foto: Jammerbugtposten.dk

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 7. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af, at Bispehaven i Aabybro udlægges til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde.

Sagsbeskrivelse

Niras har den 16. maj 2022 på vegne af Aabybro Fjernvarme fremsendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, gældende for et område vist i bilag.

-- annonce ---

Bispehaven er med to projektgodkendelser fra hhv. 2006 og 2007 udlagt til naturgasområde. Nærværende projektforslag går ud på, at Bispehaven ændrer status fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden.

Med stigende energipriser har et skifte til en grønnere og mere fremtidssikker forsyning på fjernvarme vækket interesse hos varmeforbrugere i Bispehaven, der løbende har henvendt sig til Aabybro Fjernvarme. Med nærværende projektforslag ønsker Aabybro Fjernvarme at imødekomme disse henvendelser, så Bispehaven kan få fjernvarme. Det omfatter 62 boliger, hvoraf 39 har naturgas, mens 22 har varmepumpe og 1 er på fjernvarme. Projektet går ud på at lave et distributionsnet for fjernvarme og forsyne Bispehaven inden for den eksisterende varmeproduktionskapacitet på Aabybro Fjernvarme. Anlægsarbejderne opstartes i efteråret 2022, og de første forbrugere kan tilsluttes fjernvarme inden udgangen af 2022.

Projektet opfylder varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Vækst- og Udviklingsforvaltningen hæfter sig navnlig ved, at med en forventet starttilslutning på 78 % af de nuværende gaskunder vil projektet have en positiv selskabsøkonomi fra år 1. Det betyder, at nuværende forbrugere i Aabybro Fjernvarme ikke skal bidrage økonomisk til projektet, hverken på kort eller lang sigt. Tværtimod bidrager en positiv selskabsøkonomi til en marginalt lavere varmepris for nuværende forbrugere. Med en projektgodkendelse overtager Aabybro Fjernvarme forsyningspligten i Bispehaven.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget. Eventuel ansøgning om kommunegaranti fremsendes separat og behandles særskilt i Økonomiudvalget.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Det forventes ikke, at høringssvar fra Evida, der leverer naturgas til Bispehaven, eller elnetselskabet N1 afgiver høringssvar, der taler imod en godkendelse af projektet. I så fald afklares forholdene, inden den efterfølgende politiske behandling.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Bispehaven i Aabybro konverteres fra naturgasområde til fjernvarmeområde, betinget af, at høringssvar ikke taler imod en godkendelse.